|      
Сакаш да се откажеш?
Пред да ја потврдиш својата одлука, запознај се со последиците од таа одлука.
Доколку го потврдиш своето откажување, на твојот комјутер ќе наместиме cookie, кој ќе ни овозможи, во текот на натпреварот (14.03 - 18.03.2016) при посета на порталот да те препознаеме и да овозможиме слободно користење на порталот, без прикажување сликички, односно контролор на играта од десна страна на екранот.

Истовремено ќе бидат одземени сите собрани поени. За жал, со откажувањето, губиш и право на награди.

Дали се уште сакаш да се откажеш?
Рингераја.мк користи "колачиња" за обезбедување подобро корисничко искуство, следење на посетеноста и приказ на огласи. Поставките за прифаќање на колачињата ги прилагодувате во вашиот пребарувач.
Со продолжување на користењето на сајтот се смета дека се согласувате со користење на колачињата за наведените цели. За продолжување кликнете “Во ред”.   Дознајте повеќе.

Др. Тасиќ: Лекување на инфекции на мочните патишта

Редакција Рингераја, 1.2.2017
Кај ин­фек­ци­и­те што ги за­фа­ќа­ат гор­ни­те бу­бреж­ни пар­тии мо­ра да се да­де ан­ти­би­о­тик. Да­ва­ње­то ан­ти­би­о­тик за­ви­си од про­це­на­та на до­кто­рот, ве­ли д-р Та­сиќ

image
/11


 

Ба­кте­ри­ја­та еше­ри­хи­ја ко­ли е нај­чест при­чи­ни­тел на ури­нар­ни ин­фек­ции, ка­ко кај во­зрас­ни­те, та­ка и кај де­ца­та. Таа жи­вее во цре­ва­та на ор­га­низ­мот. Ури­нар­на ин­фек­ци­ја на дол­ни­те моч­ни па­ти­шта, на ба­бу­ле­то, не се ле­ку­ва со ан­ти­би­о­ти­ци. Се ле­ку­ва со одре­де­ни хе­ми­о­те­ра­пе­вти­ци, кои не­ма­ат би­о­ло­шки ефект ка­ко ан­ти­би­о­ти­ци­те, а ги уни­шту­ва­ат са­мо ба­кте­ри­и­те што пре­диз­ви­ку­ва­ат ури­нар­ни ин­фек­ции. Кај ин­фек­ци­и­те што ги за­фа­ќа­ат гор­ни­те бу­бреж­ни пар­тии мо­ра да се да­де ан­ти­би­о­тик, ве­ли про­фе­сор д-р Ве­ли­бор Та­сиќ, до­ктор по ме­ди­цин­ски на­у­ки од об­ла­ста на дет­ска­та не­фро­ло­ги­ја, на Кли­ни­ка­та за дет­ски бо­ле­сти во Скоп­је.

Ка­ква ба­кте­ри­ја е еше­ри­хи­ја ко­ли? Ка­ко се до­би­ва и да­ли ја има во на­ши­от ор­га­ни­зам?

ТА­СИЌ: Еше­ри­хи­ја ко­ли е нај­че­ста­та ба­кте­ри­ја што пре­диз­ви­ку­ва ури­нар­ни ин­фек­ции. Таа е на­ша ба­кте­ри­ја, жи­вее во цре­ва­та, во цр­ве­ни­от си­стем, а кај де­вој­чи­ња­та мно­гу лес­но се на­се­лу­ва на над­во­реш­ни­те ге­ни­та­лии. От­та­му мно­гу лес­но мо­же да нав­ле­зе во моч­ни­от ме­ур, ка­де што ќе се разм­но­жи. Зна­чи, ако има­ме не­кој фа­ктор што ќе овоз­мо­жи не­кри­тич­но, го­ле­мо разм­но­жу­ва­ње на ба­кте­ри­ја­та, таа ќе до­стиг­не по­ве­ќе од 100 ил­ја­ди и то­гаш мо­же да да­де симп­то­ми за ури­нар­на ин­фек­ци­ја. Но, тре­ба да се пра­ви раз­ли­ка ме­ѓу еше­ри­хи­ја ко­ли што пра­ви ин­фек­ци­ја и ед­на дру­га еше­ри­хи­ја што жи­вее во ор­га­низ­мот, но не пра­ви ни­ка­кви симп­то­ми. Таа си­ту­а­ци­ја се на­ре­ку­ва асимп­то­мат­ска ба­кте­ри­ја и не смее да се ле­ку­ва. Го­ле­ма гре­шка е што не­кои на­ши ко­ле­ги таа си­ту­а­ци­ја ко­га по­стои еше­ри­хи­ја ко­ли во го­ле­ми ко­ли­чес­тва, над 100 ил­ја­ди во по­ве­ќе ури­но­кул­ту­ри, за жал, ја ле­ку­ва­ат, но таа ни­ко­гаш не мо­же да се из­ле­ку­ва. Се да­ва­ат ан­ти­би­о­ти­ци по­ве­ќе па­ти. И што се слу­чу­ва? Пос­лед­ни­от пат таа ќе би­де сов­ла­да­на со ан­ти­би­о­ти­ци, но на неј­зи­но ме­сто ќе се на­се­лат мно­гу опас­ни ба­кте­рии, ка­ко што се псе­у­до­мо­нас, клеб­си­е­ла, и ду­ри то­гаш де­те­то ќе до­бие симп­то­ми на ури­нар­на ин­фек­ци­ја ко­ја мо­же да до­ве­де до оште­ту­ва­ње на бу­бре­зи­те.

Да­ли ова е нај­че­ста­та ури­нар­на ин­фек­ци­ја?

ТА­СИЌ: Ури­нар­ни­те ин­фек­ции нај­че­сто се пре­диз­ви­ка­ни од еше­ри­хи­ја ко­ли. Осум­де­сет до осум­де­сет и пет про­цен­ти од ури­нар­ни­те ин­фек­ции се пре­диз­ви­ка­ни од оваа ба­кте­ри­ја.

Ка­ко се ле­ку­ва?

ТА­СИЌ: Се ле­ку­ва со да­ва­ње ан­ти­би­о­тик. Пр­во тре­ба да се по­ста­ви ди­јаг­но­за. Нај­бит­но е пр­во да се про­це­ни да­ли де­те­то има симп­то­ми на ури­нар­на ин­фек­ци­ја. Кои се симп­то­ми­те? Тоа се бол­но мо­кре­ње, че­сто мо­кре­ње, мо­кре­ње во ма­ли ко­ли­чи­ни, че­сти на­го­ни. Не­ко­гаш тоа мо­же да би­де прос­ле­де­но и со крв во ури­на­та, а мно­гу че­сто се по­ја­ву­ва ноќ­но мо­ре­ње и кај ма­ли де­ца што во­о­би­ча­е­но би­ле су­ви во те­кот на но­ќта. То­гаш тре­ба да се по­сом­не­ва­ме во ури­нар­на ин­фек­ци­ја. Ури­нар­на­та ин­фек­ци­ја на дол­ни­те моч­ни па­ти­шта, на ба­бу­ле­то, не се ле­ку­ва со ан­ти­би­о­ти­ци. Се ле­ку­ва со одре­де­ни хе­ми­о­те­ра­пе­вти­ци, кои не­ма­ат би­о­ло­шки ефект ка­ко ан­ти­би­о­ти­ци­те, а ги уни­шту­ва­ат са­мо ба­кте­ри­и­те што пре­диз­ви­ку­ва­ат ури­нар­ни ин­фек­ции. Кај ин­фек­ци­и­те што ги за­фа­ќа­ат гор­ни­те бу­бреж­ни пар­тии мо­ра да се да­де ан­ти­би­о­тик. Да­ва­ње­то ан­ти­би­о­тик за­ви­си од про­це­на­та на до­кто­рот. Ако се ра­бо­ти за те­шка кли­нич­ка сли­ка, ако де­те­то по­вра­ќа и не мо­же да го вне­се ан­ти­би­о­ти­кот пре­ку уста, то­гаш пр­во тре­ба да се по­ста­ви вен­ска ли­ни­ја, па­ци­ен­тот мо­ра до­бро да се хи­дри­ра, да се вне­сат теч­но­сти и еле­ктро­ли­ти, што ќе по­мог­не и при по­ка­че­на тем­пе­ра­ту­ра, а по­на­та­му и ан­ти­би­о­тик за да се по­стиг­не бр­за и ефи­кас­на кон­цен­тра­ци­ја. По­лес­ни ин­фек­ции на гор­ни­те моч­ни па­ти­шта мо­же да се ле­ку­ва­ат и со ан­ти­би­о­ти­ци што се зе­ма­ат пре­ку уста.

По­лес­ни ин­фек­ции на гор­ни­те моч­ни па­ти­шта мо­же да се ле­ку­ва­ат и со ан­ти­би­о­ти­ци што се зе­ма­ат пре­ку уста, вели д-р Тасиќ

Ка­ко ќе зна­е­ме де­ка сме ја иско­ре­ни­ле ин­фек­ци­ја­та?

ТА­СИЌ: Мно­гу лес­но. Пр­во има пов­ле­ку­ва­ње на кли­нич­ки­те симп­то­ми. Ако се ра­бо­ти за ин­фек­ци­ја на дол­ни­те па­ти­шта, ко­ја се на­ре­ку­ва ци­стит, де­те­то за два-три де­на има пов­ле­ку­ва­ње на симп­то­ми­те на че­сто, отеж­на­то и бол­но мо­кре­ње. Пр­ва и ос­нов­на ра­бо­та, ури­на­та ќе се из­би­стри. Тоа што ро­ди­те­лот мо­же да го на­пра­ви сам е да за­бе­ле­жи де­ка ури­на­та кај де­те­то е за­ма­те­на, не­про­ѕир­на. Тре­ба да се пра­ви раз­ли­ка ме­ѓу кон­цен­три­ра­на и мат­на, не­транс­па­рет­на ури­на. Кај ури­нар­на ин­фек­ци­ја по­стои не­про­ѕир­на ури­на и при­сус­тво на ле­у­ко­ци­ти. ЦРП кај ин­фек­ции на дол­ни­те моч­ни па­ти­шта е нор­мал­но. Кај ин­фек­ци­ја на бу­бре­зи­те ЦРП е по­ка­че­но и мо­же да до­стиг­не астро­ном­ски вред­но­сти 100, 200, 300 ми­ли­гра­ми на ли­тар (нор­мал­но е до 10).

Да­ли е по­че­ста кај мом­чи­ња­та или кај де­вој­чи­ња­та?

ТА­СИЌ: Кај но­во­ро­ден­чи­ња­та и кај бе­би­ња­та е по­че­ста кај ма­шки­те би­деј­ќи та­му се ра­бо­ти за вро­де­ни мал­фор­ма­ции. Кај по­го­ле­ми­те де­ца е по­че­ста кај де­вој­чи­ња­та по­ра­ди ка­ра­кте­ри­сти­ки­те на жен­ска­та моч­на це­вка, ко­ја е по­ши­ро­ка, по­кра­тка и ба­кте­ри­и­те од ге­ни­тал­на­та ре­ги­ја мно­гу лес­но мо­же да нав­ле­зат во моч­ни­от ме­ур. Де­вој­чи­ња­та мно­гу че­сто др­жат ури­на, по шест до осум ча­са, осо­бе­но школ­ски­те де­ца што не са­ка­ат да ги ко­ри­стат учи­лиш­ни­те то­а­ле­ти. Не­кои де­ца не­ма­ат ни­ка­ква бу­бреж­на ма­на, ни­ка­ков пре­дис­по­ни­рач­ки фа­ктор да на­пра­ви ин­фек­ци­ја, но не одат во то­а­лет до­де­ка се на учи­ли­ште. И то­гаш, и да има ба­кте­рии, тие не мо­жат да се исфр­лат. Нај­до­бар ме­ха­ни­зам не е ан­ти­би­о­тик, ту­ку до­бра уро­ди­на­ми­ка. Ако моч­ни­от ме­ур не се праз­ни, то­гаш тој ста­ну­ва ба­ра и во не­го ви­ре­ат ба­кте­рии.

Да­ли ноќ­но­то мо­кре­ње мо­же да би­де еден од пре­диз­ви­ку­ва­чи­те за по­ја­ва на еше­ри­хи­ја ко­ли?

ТА­СИЌ: Ноќ­но­то мо­кре­ње во­оп­што не е пре­диз­ви­ку­вач на ури­нар­ни ин­фек­ции. Тоа мо­же да би­де пос­ле­ди­ца на ури­нар­на ин­фек­ци­ја.

Зо­што мо­же да би­де опас­на за здрав­је­то на де­ца­та?

ТА­СИЌ: Ури­нар­на­та ин­фек­ци­ја мо­же да би­де опас­на за здрав­је­то по­себ­но ако е асо­ци­ра­на со не­ка­ква ма­на на бу­бре­зи­те и на моч­ни­те па­ти­шта. Ин­фек­ци­ја­та што ги до­стиг­ну­ва бу­бре­зи­те ние ја на­ре­ку­ва­ме пи­е­ло­не­фри­тис и таа во­ди до оште­ту­ва­ње на бу­бреж­но­то тка­е­ње. Ако ин­фек­ци­и­те се на два­та бу­бре­га и ако по­стои не­ка­ков фа­ктор, а тоа е нај­че­сто реф­лукс, од­нос­но вра­ќа­ње на ури­на­та во бу­бре­зи­те или, ка­ко што ве­ли­ме на­род­ски, мо­кре­ње во сопс­твен бу­брег, ба­кте­ри­ја­та лес­но се транс­пор­ти­ра во бу­бреж­но­то тка­е­ње. Тоа во­ди до ин­фек­ци­ја и до луз­ни, ед­на или по­ве­ќе, а по­на­та­му ка­ко пос­ле­ди­ца се по­ја­ву­ва хи­пер­тен­зи­ја, по­ја­ва на бел­ко­ви­ни во ури­на­та. Мно­гу чест проб­лем кај бре­ме­ни­те же­ни е по­ја­ва на пре­ек­ламп­си­ја, ко­га труд­ни­ца­та за­па­ѓа во ко­ма, има гр­че­ви (кон­вул­зии) и мо­же да го за­гу­би пло­дот. Ви­со­ки­от кр­вен при­ти­сок то­гаш е мно­гу ви­сок, пре­ку 200 мм жи­вин столб. Де­нес при­мар­ни­те пе­ди­ја­три зна­ат да пре­поз­на­ат ури­нар­на ин­фек­ци­ја, зна­ат да ле­ку­ва­ат.

 

Извор: Република

Домашно милениче и дете НЕ во иста просторија
Голем број од идните родители се прашуваат дали е погрешно доколку во истиот простор престојува нивното малечко и домашн...
28
Зад оваа фотографија се крие моќна приказна
Тоа ме скрши. Буквално почувствував како срцето ми пука од тага, откако ја слушнав таа приказна. Таа ноќ на ќерка ми цвр...
18
mamamegi:Како се менуваме откако ќе станем...
mamamegi опишува како се менуваме откако ќе станеме мајки
16
10 нешта кои мајката не ви ги кажала
Секоја мајка во светот е светол пример на несебичност, сочувство, посветеност и љубов. Искуството на мајчинството пркоси...
7


Ти се допаѓа статијата? Кликни “Like” и додај свој коментар:Анкета

Дали сте вработени?
sandriana RR

Колку РРајки се вработени (постојано или сезонски), а колку невработени?

да (60%)

не (32%)

сезонско вработување (8%)


Број на сите гласови: 85

Фала на гласовите. Гласавте веќе на сите актуелни анкети. Можеш да направиш своја анкета!