|      
Сакаш да се откажеш?
Пред да ја потврдиш својата одлука, запознај се со последиците од таа одлука.
Доколку го потврдиш своето откажување, на твојот комјутер ќе наместиме cookie, кој ќе ни овозможи, во текот на натпреварот (14.03 - 18.03.2016) при посета на порталот да те препознаеме и да овозможиме слободно користење на порталот, без прикажување сликички, односно контролор на играта од десна страна на екранот.

Истовремено ќе бидат одземени сите собрани поени. За жал, со откажувањето, губиш и право на награди.

Дали се уште сакаш да се откажеш?
Рингераја.мк користи "колачиња" за обезбедување подобро корисничко искуство, следење на посетеноста и приказ на огласи. Поставките за прифаќање на колачињата ги прилагодувате во вашиот пребарувач.
Со продолжување на користењето на сајтот се смета дека се согласувате со користење на колачињата за наведените цели. За продолжување кликнете “Во ред”.   Дознајте повеќе.
Корисници на оваа тема: никој
  Испечати
Страница: <<   < Претходна страница  3 4 [5] 6 7   Следна страница >   >>
Корисник
Порака << Постара тема   Нова тема >>
   RE: деца со аутизам
25.4.2010 15:04:21   
mother 29
Мисија Македонското научно здружение за аутизам е здружение на граѓани-дефектолози, психијатри, доктори по медицина, имунолози, алерголози и други стручни и научни дисциплини, формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување и усогласување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности со цел за подобрување на истражувањето и третманот на лицата со аутизам во Република Македонија.   Цели Македонското научно здружение за аутизам остварува поширок заеднички интерес и посебни цели и задачи:
  • примарна превенција на лицата со аутизам;
  • истражување механизмите кои се поврзани со аутизмот;
  • истражување ефектите од рехабилитација на лица со аутизам;
  • третирање на лица со аутизам;
  • соработка со родителите на деца со аутизам;
  • координација на владини и невладини организации кои се бават со аутизам.
  Регистрација Македонското научно здружение за аутизам е заведено во Централниот регистар на Република Македонија, врз основа на член 5 став 1, член 19 и член 72 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговски регистар и регистар на други правни лица, (Сл Весник 84/05) на ден 25.12.2006 ги пренесе податоците од основниот регистар во Регистарот на други правни лица. Број на регистарска влошка: 01/ЗГ.1070/2000. Матичен број: 05439060. Единствен даночен број: 4030000389464.   Банка ЗПП - Скопје жиро сметка 300000000434305. Банка депонент Комерцијална банка, Кеј Димитар Влахов 4, 1000 Скопје. Тел.: 02-3112-077

ова е нешто што најдов на нет.не знам дали само ова здружение е активно и колку ви е од помош!може некој поупатен да каже?!

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 101
   RE: деца со аутизам
25.4.2010 15:05:18   
bucko 1
Др­жа­ва­та да ги при­фа­ти де­ца­та со ау­ти­зам
Јас, ка­ко мај­ка на де­те со ау­ти­зам, кое со це­лос­на сог­лас­ност на се­мејс­тво­то бе­ше да­де­но за ана­ли­за во док­тор­ска­та те­за на д-р В. Трај­ков­ски, ја сог­ле­ду­вам сос­тој­ба­та на де­ца­та со преч­ки во при­род­ни­от раз­вој.
По­чи­ту­ва­ни, не са­мо што со го­ди­ни на­на­зад не­ма из­гра­де­но ус­та­но­ви за нив­но при­фа­ќа­ње ту­ку и пос­тој­ни­те ги уми­ра­ат.
Убе­де­на сум де­ка про­ек­тот за де­ин­сти­ту­ци­о­на­ли­за­ци­ја до­ве­де до го­ле­ми греш­ки. Де­ца­та од ус­та­но­ви ги пра­ќа­ат во со­ци­јал­но заг­ро­зе­ни се­меј­ства кои, пак, ги при­фа­ќа­ат за оп­ре­де­лен ме­се­чен на­до­мест од др­жа­ва­та за да ја обез­бе­дат сопс­тве­на­та ег­зис­тен­ци­ја. Не сум про­тив, но ко­га ќе нап­ра­ви­ме ана­ли­за, ќе уви­ди­ме де­ка во по­го­ле­ми­от дел од слу­ча­и­те ста­ну­ва збор за иг­ра со на­ши­те де­ца. На­у­ка­та се­ко­гаш тре­ба да ја ка­же вис­ти­на­та. Не­мам до­вол­но соз­на­ние да­ли пре­зен­те­ри­те и ре­а­ли­за­то­ри­те на тој про­ект има­ат зе­ме­но так­во де­те во сво­е­то се­меј­ство, за да го ре­а­ли­зи­ра во це­лост сво­е­то здо­би­е­но зна­е­ње, а со тоа, ка­ко ли­чен при­мер, да до­ка­же де­ка и дру­ги­те тоа тре­ба да го пра­ват.
Јас, по­ве­де­на од мај­чи­ска љу­бов, жел­ба да му по­мог­нам на мо­е­то де­те и на си­те ка­ко мо­е­то де­те, се­бе­си и на си­те мај­ки ка­ко ме­не, вле­гов дла­бо­ко во де­фек­то­ло­ги­ја­та. Низ Ма­ке­до­ни­ја ус­пе­ав да по­се­там над 400 се­меј­ства, а тоа го ка­жав во мо­ја­та док­тор­ска те­за, ко­ја е пр­ва во све­тот од тој тип.
Во на­ша­та Ма­ке­до­ни­ја сос­тој­ба­та на се­мејс­тва­та што има­ат де­те со преч­ки во при­род­ни­от раз­вој е прем­но­гу теш­ка. По­ра­ди не­ма­ње но­ви ин­сти­ту­ции, ло­шо за­чу­ву­ва­ње на пос­тој­ни­те ка­ко, на при­мер, пр­во­то де­фек­то­лош­ко учи­лиш­те во с. Пет­ро­вец кај Скоп­је, кое е ос­та­ве­но на ми­лост и не­ми­лост на вре­ме­то и се рас­па­ѓа, на­мес­то да се ко­рис­ти.
Во се­мејс­тво­то, пак, со те­кот на раз­вој­ни­те фа­зи кај де­те­то, мај­ка­та ос­та­ну­ва са­ма, вр­за­на за не­го. Ни­кој не ја пог­лед­ну­ва, а за не­как­ва по­мош сe ос­та­ну­ва са­мо на збо­ро­ви. Мај­ка­та на­мес­то да ги ре­а­ли­зи­ра сво­и­те ква­ли­те­ти и да при­до­не­су­ва, се­ди вр­за­на до­ма пок­рај сво­е­то де­те, мно­гу чес­то про­кол­ну­вај­ќи сe: "Да лег­не­ме и двај­ца­та да не се раз­бу­ди­ме". Со те­кот на вре­ме­то ста­ну­ва­ме со­ци­јал­ни слу­чаи и мно­гу­ми­на, ну­деј­ќи ни по­мош, нe зло­у­пот­ре­бу­ва­ат и ма­ни­пу­ли­ра­ат со нас.
Се сог­ла­су­вам со гос­по­ди­нот Трај­ков­ски, единс­тве­ни­от ек­сперт за ау­ти­зам во Ма­ке­до­ни­ја, де­ка вед­наш тре­ба да се ре­но­ви­ра­ат ста­ри­те и да се из­гра­дат но­ви ус­та­но­ви за оваа по­пу­ла­ци­ја. Во нив тре­ба, ка­ко во не­кои раз­ви­е­ни зем­ји, да се вра­бо­тат и ро­ди­те­ли. Та­ка ќе дој­де до раз­ме­на на поз­на­ва­ња, ќе дој­де до ед­но един­ство по­ме­ѓу учи­те­лот и ро­ди­те­лот. Раз­ме­на­та на соз­на­ни­ја­та ќе до­не­се по­зи­тив­нос­ти за си­те: за де­ца­та, ро­ди­те­ли­те, за учи­те­ли­те.
Осо­бе­но е го­лем проб­ле­мот со по­воз­рас­ни­те ли­ца што ос­та­ну­ва­ат са­ми на ули­ца по смрт­та на мај­ка­та, а ре­ал­но сог­ле­да­но и да не се за­ла­жу­ва­ме, тие ли­ца ос­та­ну­ва­ат де­ца и не се спо­соб­ни за са­мос­то­ен жи­вот.
По­чи­ту­ва­ни, бла­го­да­рам што храб­ро пред јав­нос­та ка­жав­те еден мал дел од вис­ти­на­та, што се слу­чу­ва со се­мејс­тва­та кои има­ат де­те со преч­ки во при­род­ни­от раз­вој.
Ван­ѓа Н. Ра­дев­ска


izvor   http://www.vest.mk/?ItemID=BD7ED7EE85675243A25EE817F49EF4B8

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 102
   RE: деца со аутизам
25.4.2010 15:12:06   
mother 29
ИЗВОРНА ПОРАКА: bucko 1

eve i najnovoto sto ni go soopstija nasite mediumi deka ke ni ja zatvaraat hiperbaricnata komora.e toa ti e makedonce sega da sme malku poveke organizirani moze i ke mozeme da stopirame nesto vo vrska so komorata.da ne objasnuvam kolku taa komora moze da mu pomogne na nekoj se nadevam vidovte na vestite gore dolu objasnija na koj se mu pomaga.

навистина штета......државата наместо да помага,таа одмага..и тоа што го имаме, го затвараuser posted image
еве нешто оптимистично........
Прозборе шестгодишно дете со аутизам

Аутистичното дете првпат проговорило по третманите со чист кислород под притисок во Општата болница во Охрид
user posted image Само по единаесет третмани во хипербаричната комора во Општата болница во Охрид, шестгодишно дете со аутизам првпат проговори. Ова, според лекарите, било првпат дете со ваква дијагноза да проговори.
Д-р Горан Балески кој, заедно со д-р Ристо Медароски, работи на хипербаричната комора, вели дека аутизмот е патолошка појава на организмот која се класифицира како психичко растројство кое се манифестира со отсуство на комуникација и присуство на сиромашни и стереотипни активности. За последниот успех во користењето на хипербаричната комора, д-р Балески ни изјави:
"Од пред шест месеци за првпат почнавме да ја користиме хипербаричната комора за лекување на аутистични деца. Кај пациентот што проговори беа направени 40 третмани во 20 дена, под притисок од 1,5 бари, и тоа според протокол. Петнаесет минути имаше покачување на притисокот, 50 минути тераписко дејство на 100 отсто кислород, а потоа следеше 5 минути спуштање на притисокот во комората. Со ваков третман состојбата кај детето се подобруваше од ден на ден и, по 11-тиот третман тоа за првпат проговори. Немаше крај на нашата радост. Ова првпат го доживеав како доктор. Детето една година не треба да влегува во ваква комора, а натамошната грижа ќе ја преземат други лекари таму каде што живее. Детето на заминување ми довикна: ''Чао, Горан''. Не можам да ви опишам колку бев среќен", раскажува д-р Горан Балески.
Родителите велат дека детето претходно било и на друга терапија, а во Охрид дошле по препорака на луѓе од нивниот град.

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 103
   RE: деца со аутизам
25.4.2010 15:13:25   
bucko 1
eve jas ke kazam zosto so moeto dete bev na konsultacii kaj dr.vladimir trajkovski eden od osnovacite na ova zdruzenie.negoviot odnos bese ovakov citiram"znaete ja nemam vreme za vodenje na pacienti znaete premnogu sum zafaten plus i predavanja mnogu imam itn.se pojaviv i na institutot za imonologija kade sto baraat da zemat krv od celoto semejstvo pa malku poguglav i vidov deka toa ne mu treba na moeto dete tuku na niv za da ispituvaat i pravat studii kako i predhodno so g.trajkovski kade sto voglavno se rabotelo za proekti finansirani od stranski donacii.i da ne dolzam gore dole e toa pomosta ja gledam samo vo nas samite tie iskriveni raboti so poveke glasnogovornost od stranata na roditelite da gi ispravime ,zatoa sto ima dosta intelektualni semejstva vo makedonija zafateni so problemov sto mozat da pomognat vo razmrduvanje na instituciite.

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 104
   RE: деца со аутизам
25.4.2010 15:18:16   
bucko 1
i ispustiv vo sekoj slucaj blagodaram za postot ubavo e koga covek ke vidi deka ima barem kakva takva podrska.vo delot so hiperbaricnata komora ima decinja na koi im pomaga ama mora da se ima protokol od doktor za kako da bide tretirano deteto vo nea.i kako informacija doktorite vo ohrid sega na 10 april mislam bese gi uapsija za zimanje na mito od roditeli so 4 godisno dete , adrugata komora sto ja imame na klinika i uspesno ja pustija pred 6 meseci zavcera imase na vesti deka ke ja zatvaraat zatoa sto fondot nemal pari za toa .navistina steta a mozat da ni gi naplatat site drzavni taksi a nemaat za komorata.

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 105
   RE: деца со аутизам
25.4.2010 15:21:18   
bucko 1
Поради основано сомнение дека се сторители на кривичното дело „Примање поткуп“ СВР Охрид поднесе кривична пријава против РМ. (1960) и Г.Б. (1969), двајцата доктори специјалисти вработени во работната единица Урологија во Општата болница во Охрид.

Според пријавата осомничените на 22.03.2010 година, директно од засегнатите родители, побарале 2000 евра со цел да извршат службено дејство - лекување во хипербарична комора на малолетно, четиригодишно дете.

Таквото лекување, лекарите не смееле да го извршат бидејки со одлука од јануари оваа година, Општата болница донела решение за затворање на комората се до носење на соодветна правна регулатива и добивање согласност за користење од Министерството за здравство на РМ.

Кога оштетените одлучиле да побараат писмена потврда за исплатените пари, двајцата осомничени им издале белешка која не била архивирана и заведена и била директен повод кој ги навел да ги пријават докторите.

Откако случајот бил пријавен во полиција, биле преземени сите неопходни оперативно-тактички мерки за докажување на делото и во координација со Јавното обвинителство на оштетените им биле предадени технички обработени банкноти во висина на износот кој требале да го доисплатат.

Технички обработените 800 евра, според претходно договореното, му се исплатени на првоосомничениот, со што се стекнал со вкупна противправна имотна корист од 1500 евра.

Веднаш откако парите биле исплатени, со наредба од Истражен Судија, извршен е претрес во Одделението за Урологија и кај првопријавениот пронајдени се технички обработените 800 евра, а дополнително се пронајдени 1980 евра и 1960 денари чие потекло ќе се утврдува.

Инаку, според писмен акт од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија од Скопје, лекувањето во хипербарична комора во истата клиника се врши со син картон и партиципација од 450 денари за еден третман, се вели во соопштението на СВР Охрид.

http://www.tocka.com.mk/index12.php?ID=6744
izvor  

< Поракaта ја уредил Еца -- 25.4.2010 23:26:38 >

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 106
   RE: деца со аутизам
25.4.2010 15:28:47   
mother 29
bucko1....ти и сите родители кои ке смогнат сили да прозборат за проблемот,ја имате 100 % подршката од целото рр -семејство! не постираме и  не се дискутира многу на оваа тема,поради фактот што и немаме некои познавања,но не значи дека не ве подржуваме.
и јас имам кажано на некои родители за страната ,само треба да бидеме трпеливи ,тие кога ке сакаат, ке прозборат!
јас од се` срце ви посакувам  многу успех и здравје!
КЛИКНИ ТУКА.............еве нешто интересно?!


< Поракaта ја уредил mother 29 -- 25.4.2010 15:29:44 >

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 107
   RE: деца со аутизам
25.4.2010 15:37:11   
mother 29
ИНТЕГРАЦИЈА НА ДЕЦАТА СО АСПЕРГЕРОВИОТ СИНДРОМ И ДЕЦАТА НА МАСОВНАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ.........кликни тука

(Одговор на членот mother 29)
Непосредна врска до пораките: 108
   RE: деца со аутизам
25.4.2010 21:21:27   
bucko 1
znaci koi ukazuvaat deka deteto moze da ima poremetuvanje od autisticen spektar:

nemanje na govor ili odlozeno dobivanje na govor

-povtoruvanje na zborovi(eholalija) mesto normalna govorna komunikacija
-pokazuvanje so tuga raka na rabotite koi mu trebaat ili nosenje za raka do niv,mesto govorno pobaruvanje
-nemanje na govorna komunikacija

problemi vo odnos so drugite deca i vozrasni

-nemanje kontakt so ocite (koga covek stoi pred deteto,a toa gleda na bilo koja strana samo ne prema covekot pred nego)
-nemanje zainteresiranost za drugite deca okolu nego i za toa sto pravat decata
-ne izvrsuvanje na zadaci postaveni samo so govor(vie mu vikate donesi ja casata da ti stavam sok ,a deteto kako da ne ve slusa,kako da e gluvo)
-koga go povikuvate po ime a toa ne reagira
-izbegnuvanje na fizicki kontakt(dopir)
-ramnodusnost koga nekoj drug place ili se smee(bez voopsto da im obrati vnimanie)

cudni odnesuvanja

-koga igra, igra samo i toa se vrti vo krug,cudno mavta so racinjta,rakoleska so racinjta itn.
-nevoobicaeno silno smeenje ili ispadi bez nekoja posebna pricina
-nevoobicaena povrzanost za nekoj predmet
-opsesivnost kon nekoj raboti na primer podreduvanje na predmeti
-povtoruvanje na cudni igri koi traat dolgo (slozuvanje na kocki edna vrz druga po pola saat ili poveke)
-insistiranje na rutina i ne menuvanje na nisto sto e okolu nego i tesko prifakanje na promeni ili prekinuvanje na rutinskite raboti(najcesto so vreskanje i trkalanje po podot)
-pojava na agresivnost kon drugi ili avtoagresivnost

promeneti setila

-hipo(drasticno smaleni)ili hiper(drasticno zgolemena)aktivnost na 5 setila na primer:
-ne osekanje na bolka,smeenje koga drug place ili go vikate ne se odziva ,a se vrti koga go palite televizorot itn. 


(Одговор на членот mother 29)
Непосредна врска до пораките: 109
   RE: деца со аутизам
26.4.2010 12:14:36   
bucko 1
eve  klipcinja kade se gledaat nekoj od znacite koi moze da ukazuuvaat na nekoe narusuvanje od autisticniot spektar:

-http://www.youtube.com/watch?v=mc1H0aVqn20&feature=fvst

-http://www.youtube.com/watch?v=eZPPtIqxihs&feature=related

-http://www.youtube.com/watch?v=I1NEsWYKV20&feature=related

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 110
   RE: деца со аутизам
26.4.2010 12:30:34   
Mila na mama
Кога пред 2-3 месеци во Журнал беа гости директорката и логопед од Златан Сремац, а на линк го имавме Роберт кој информираше за првата посета на докторот од Турција и за потребата од дневни центри во кои ќе работат децата со аутизам  имаше огромен интерес од луѓе кои се јавуваат и во програма и во редакција и прашуваа каде да го носат детето за да откријат дали има пореметување од аутистичен спектар како да ги убедат да го примат во редовна градинка дали има посебни градинки или групи во кои специјалисти работат со тие деца. Во Златан Сремац има група за аутистични деца меѓутоа не се сите од Скопје. Зборот ми е, буцко 1 ако си подготвен може да ги снимам твоите ставови и предлози што да се направи за да се подобрат условите. Имаш можност да го кажеш своето искуство и да повикаш на здружување на родителите.

_____________________________

love u all

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 111
   RE: деца со аутизам
26.4.2010 13:04:31   
beki RR
Oдлични клипови Буцко,многу едукативни.Родителите треба добро да си ги отворат очите бидејќи докторите баш не обрнуваат големо внимание.Дури се случува на родителите да им велат дека нивното дете е сосома нормално но не зборува затоа што не му се зборува.Интереен коментар, нели?!

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 112
   RE: деца со аутизам
26.4.2010 14:25:02   
bucko 1
bas taka beki ,ne deka toa ne znaci deka ima slucaevi koga decata pokasno prozboruvaat ,no i vo tie slucaevi deteto ima nekakov problem i treba da se obrati vnimanie i da se proveri vo sto e problemot.seuste nemam dobro videno sto se postignuva so ABR programata kaj decata so autizam(mislam na ubavo razgledano).kaj nas licno mislam deka vo delot so motorikata sega zasega nemame nikakov problem i dobro napreduvame.poveke problem ni pretstavuva govorot vo domenot na komunikacija zatoa sto za se sto mu treba ne nosi nas (eden od roditelite)do mestoto za da svatime sto mu treba i toa pretezno raboti koj se od negov interes na primer koga saka da gleda crtan ne nosi do televizorot i potoa ne povlekuva nadolu nisko kaj sto stoi dvd-to,a ne pravi nekoja slicna gestikulacija na primer koga mu se mocka da receme i red drugi raboti.taka da blagovremeno informirajme ako mozes za ABR za da ne izumam sto mi spomna za tie kursevite pa ako sme vo moznost ke se dogovorime.

(Одговор на членот beki RR)
Непосредна врска до пораките: 113
   RE: деца со аутизам
26.4.2010 15:02:26   
bucko 1
balgodaram mila na mama ja proslediv emisijata sto bese na televizija so g.robert ivanoski,dr.vladimir trajkovski i direktorkata od zlatan sremac.ova sto bilo na zurnal nazalost ne sum go fatil.spored mene ovaka stojat rabotite;
-doktorot od turcija momentalno e eden od edinstvenite kade sto roditelite od makedonija naogaat spas za svoite deca ,AMA samo vo delot na biomedicinata.(postojat i drugi doktori vo srbija kako dr.milijana selakovic i ne znam sto e tocno po profesija nekoj vikaat dr.nekoj logoped koja ima svoj centar toa e daniela helc)

-sega za oporavuvanje na ovie deca t.e vrakanje vo normala najdobro e da posetuvaat redovna gradinka vo prisustvo na asistent-volonter koj najcesto e student od fakultet za defektologija(za toj da mu pomaga na deteto da pocne da se snaoga vo izvrsuvanje na zadacite ,a so toa da im se olesni rabotata na vospituvackite i neguvatelkite koi i onaka se zatrupani so deca)zosto e najdobro vo redovna gradinka?zatoa sto bilo koe dete so posebni potrebi ili ne dokazano e deka najveke uci od svoite vrsnici i okolinata sto go opkruzuva(koga ke stavite dve deca koi imaat nekoj odreden problem ,tie ednostavno nema sto da naucat t.e kopiraat edno od drugo)dokazano i od iskustvo moeto since so eden mesec vo gradinka pocna da se mesa so decinjata i da probuva da komunicira so niv zatoa sto nazalost seuste ne zboruva.

-i spored mene najvazno defektolozi po gradinkite i skolite za rabota so ovie deca .ne sakam da napomnuvam deka tie izleguvaat od nivnata sostojab so pravilen pristap kon niv.

okolu snimanjeto ke napravime kontakt pa ke se dogovorime ke ti pustam mail

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 114
   RE: деца со аутизам
26.4.2010 16:37:25   
bucko 1
vo vrska so edukacijata na vakvi deca postojat mnogu edukaciski programi vo svetot.edni od tie sto se priznaeni na drzavno nivo vo nekoj drzavi se ABA,floor time itn.taka da ovie programi im se dostapni na ovie deca kako kaj nas na plav karton a gi izveduvaat obuceni kadri (defektolozi,logopedi,psiholozi i nivni asistenti)
potoa kaj ovie deca drzavata ke treba da obezbedi del od ishranata kako lek zatoa sto taa ishrana i za toa se upotrebuva ,a momentalno kaj nas e AKCIZNA stoka.
ke treba da se obuci kadar od doktori neuropsihijatri koj ke gi educiraat nasite pedijatri sto se znaci na autizam i na sto se zasnova ranata dijagnostika, aisto taka tie doktori ke treba na veke dijagnosticiranite slucai da im davaat pravci na roditelite sto ponatamu so deteto i centri za obuka na roditeli koi se vo slucajov davenici koi prifakaat se i sesto samo da mu pomognat na svoeto dete.i ima uste mnogu ama ne e loso da ima i nekoj drug za da ne bide razgovorov MONOTON.

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 115
   RE: деца со аутизам
26.4.2010 23:20:16   
bucko 1
za ova nemam zborovi

http://www.youtube.com/watch?v=iBOmnZQl3TM&NR=1

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 116
   RE: деца со аутизам
26.4.2010 23:51:38   
bucko 1
a ova malku da ne povrati vo zivot deka sepak ima nadez i nasite decinja da go spoznaat svetot onakov kakov sto e (vo momentov bi rekol surov pogotovo prema niv decata)

http://www.youtube.com/watch?v=ivIiZfkOUc8

http://www.youtube.com/watch?v=Vd0gSxsdMk4&feature=related

< Поракaта ја уредил Еца -- 26.4.2010 23:53:14 >

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 117
   RE: деца со аутизам
26.4.2010 23:56:09   
Еца
Навистина сметам дека треба од некаде да се почне, преку здруженија, потписи, што да се направи за да се овозможат нормални улови за овие наши деца?

_____________________________

Животот е убав за оние кои знаат да го живеат.

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 118
   RE: деца со аутизам
27.4.2010 0:11:43   
bucko 1
uf taman trgnav da pijam kafe pa da prodolzam user posted image  eca zdruzenija polno sekoj sam nesto organizira pravi ama sam nekako ne se uspeva dokazano mnogu pat dosega.ja licno mnogu malku gledam aktivnost seuste na forumov ama cad ima sega uste da duvne vetre i oginot da se raspali.sepak prvo da se sobereme poveke glavi pa da davame idei.prvo da najdeme zaednicki jazik edni pomegu drugi kako roditeli pa posle se drugo samo po sebe si doaga spontano.jas vo momentov baram nekoj ili nekolku preveduvaci koi bi go opsluzuvale ovoj del od forumot za deca so poebni potrebi da informaciite koi ne ni se dostapni na makedonski da oni prvo gi prevedat pa potoa postiraat.normalno nie ke im gi preprakame i toa so usul da mozat da se odlepat od kompjuterot(samo povazni raboti).

(Одговор на членот Еца)
Непосредна врска до пораките: 119
   RE: деца со аутизам
6.5.2010 15:00:49   
bucko 1
eve edno interesno obrazlozenie od nekoj nas covek


ПОЗДРАВИ И ЧЕСТИТКИ !!!
Во нашиот град пристигна GARDASIL (или како и да се вика), вакцината за HPV.
Не, не е грешка, вакцина за HPV. ФДА  Food Drug Administration уште пред 2003 година знае дека HPV вирусот не е одговорен за појава на рак на матка и дека тој е најчесто една многу блага инфекција која и не треба да се лекува, а може да исчезне со зголемување на имунитетот и со одбегнување на стресни ситуации.
Исто така е потврдено дека кај 44,6 % од жените кои примиле вакцина се појавува рак на матка.
Дека има најмалку 5 смртни случаи иако не е раширена употребата на вакцината како и преку 3500 несакани ефекти.
Дека ако се вакцинира девојка или жена која веќе има HPV опасноста да добие рак на матка е многу по голема.
Никој не кажува колкаво е дејството, дали е трајно или не, затоа што секоја вакцина има времетраење.
Не се знаат долгорочните позитивни и негативни ефекти затоа што не е користена подолго.
Прашувам вака не образован и прост:
„ЗОШТО ТОЛКУ БРЗАТЕ ДА ЈА ПРИМЕНИТЕ КОГА И ПОНАПРЕДНИ, ПОБОГАТИ И ЗДРАВСТВА СО МНОГУ ПО НАПРЕДНО ЗДРАВСТВО ОД НАШЕТО ЈА НЕМААТ УСВОЕНО?“
А?
А?

Кој е најтемниот ноќен кошмар на фармацијата:
„Здрав и умрен човек“
Сите останати се нивни клиенти.
Колку повеќе клиенти, толку повеќе профит.
Дали на фармацијата и се исплати да најде лек на пример за реума? Ако го најде и ако го примени ништо од нивниот бизнис.
Во старо време лугето се жигосувале, во поново во конц. Логорите им ставаа бројчиња, а денес ги вакацинираат или клонираат со разни животински форми не соодветни на луѓето. Така си обезбедуваат муштерија за цел живот.
Дали некој на земјинава топка може да го убие американскиот претседател Џорџ Буш и да не одговара за тоа дело. Тоа го може само неговиот лекар, а тоа што ќе се држи за процедурите ќе биде доволно да не одговара. Процедурите се направени да се симне одговорноста на лекарите за нивните грешки во лекувањето. Процедурите се грешки но прифатени од естаблишментот и тука нема мрдање. На докторите им е забрането со закон да лекуваат луѓе, тие може само да третираат органи или болести. Ако во државата Њу Јорк некој медицински доктор му препорача на пациентот да земе некој народен лек или лек од билки, лекарската комора веднаш го праќа на психијатар и голема е веројатноста дека ќе ја изгуби лиценцата. Ако пак тоа го направи во државата Калифорнија веднаш ја губи лиценцата.
Во филмот К-пакс психијатарот му се заканува на вонземјанинот затоа што овој ги лекува луѓето затоа што му ја зема неговата работа. Вонземјанинот го прашува а ако ти треба да ги лекуваш дали до сега си излекувал некого?
Процедурите ги прави фармацијата и нив ги штити Codex Alimentarius. Тоа е закон со кој фармацијата се штити дури и тогаш кога во Африка ќе дава неколку години вакцина против СИДА, а после таа иста фирма и тоа калибар во фармацијата Мерк изјавува дека вакцината за СИДА не само што не е ефикасна туку предизвикува СИДА. Какво безобразие кога и малите деца знаат дека вирусот на СИДА не е изолиран по процедурите на вирусологијата па како тогаш може да се направи вакцина.
Тоа ме потсетува на грипот. Како може јас да знам како ќе мутира вирусот на грип за идната година, затоа што секоја година е со различен код. Не ја прашуваат баба Ванга затоа што не е меѓу живите, а и тие немаат потреба да спаднат на такви ненаучни гранки, само со сигурност знаат кој вирус ќе биде идната година, веројатно затоа што сами можеби го пуштаат.
Патем во вакцината за грип има:
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Ембриони од јајца од кокошка
<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Жив вирус од грип (овогодишен се разбира)
<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Формал дехид (формалин) за да го козервира вирусот.
<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Етер
<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Детергент
<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Жива
<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->Молитва следната година да биде овој вирус
<!--[if !supportLists]-->8.      <!--[endif]-->Пропаганда на тв да се вакцинираат со ширење на лага колку луѓе умираат годишно од грип (бројката е зголемена за повеќе стотина пати и не се кажува дека 90% од нив се луѓе над 65 години, па тие најчесто и не умираат од грип туку од слабост на целиот организам или од некоја друга болест)

А, да поставам едно ептен глупаво прашање? Дали некој води евиденција на жртвите од вакцинацијата?
Да не се трудите веднаш ќе ви одговори Др Феда: Најн немат никакви последици од вакцинацијата, напротив, додатоците како жива, формалдехид, антифриз, СВ40 (вирус на рак) само го прават нашиот организам уште по снажен, па ако некој пукне тогаш тоа е од сила а не од труење.
Може уште едно глупаво прашање? Зошто се вакцинираат само децата а возрасните само за грип, при епидемии и кога одиме во ендемско место, т.е. место каде вообичаено ја има таа болест, а ниедна вакцина не е со трајна заштита?
Др. Феда одговара паметно: Ние бизнисмените сме хумани и затоа сакаме да ги заштитиме најмладите. Ние се потресуваме кога ке видиме некое дете болно од полио (детска парализа)
Драги Др. Феда. Вас ве интересираат само парите и тие сте ги издигнале во ранг на Божество и единствен Бог во кој верувате вие се парите. Единствена цел која ви е пред очи се пари и уште повеќе пари. Дали знаете дека проклет е оној кој се богати од маката на луѓето.
Вакцините се даваат на децата затоа што нивниот имун систем не е развиен и затоа што нема најчесто да одговори бурно кога се заразува, пардон вакцинира. Безобразието оди до таму што наеднаш се заразуваат децата со три болести како ДИТЕПЕР, дифтерија тетанус пертусис. Воопшто не е битно тоа дека детето нема шанса да се разболи од дифтерија затоа што таа болест се јавува во мизерни услови на живот, а одамна ја нема на Земјината топка, барем не таму каде што ги вакцинираат децата. Веројатноста бебето да се зарази со Тетанус исто така неверојатно мала, возрасните може повеќе да се заразат, затоа кај нив се дава во војската. Пертусис е црна кашлица, таа кај нас ја нема веќе можеби поради вакцината, но заштитата не е трајна и може да се разболи детето кога ќе стане возрасен. Значи ја нема а не е исчистена со вакцината. Еден детски лекар, светски признат онколог од Белград со име Петар Ивановски кажува дека прераното вакцинирање од ДИТЕПЕР може да предизвика леукемија кај децата.
Франција ја повлекува вакцинацијата на Хепатит Б во 1998 затоа што се поврзува со појава на имунолошки и невролошки пореметувања, а Македонија ја воведува 2005 или 2006, супер па ние сме многу по паметни и побогати од французите.
Во Германија вакцинацијата не е обврзана. Тие или помалку се грижат за своите блиски, или се многу по глупи од нас, а можеби е тоа затоа што се многу по сиромашни.
„Најголемата лага било кога искажана е дека вакцините се безбедни и ефектни“ Др Лен Хоровиц
„Една лага ако ја повторуваш доволно долго, луѓето ќе веруваат во неа“  Адоф Хитлер
„Ние не сме ја изгубиле вербата во Бог, туку само сме ја пренеле на медицинските професионалци“  Џорџ Бернард Шо

Тоа приказните за мали деца дека благодарение на вакцинацијата исчезнале некои болести е рамна на тоа дека заради загриженост за здравјето на нашите најблиски треба и мора да ги вакцинираме. Имено само некаде 10 % од светската популација се вакцинира.
Најголем број од болестите со кои се вакцинираат децата
се исчезнати,
се појавиле некогаш и исчезнале,
не се ендемски поткрепени
содржат многу поопасни вируси и состојки од болеста за која треба да ги заштитат
се ставаат на сите без оглед на тоа што некои деца не би смееле да ги примат заради претходни болести кои може да направат уште поголема штета.
Што содржат вакцините:
Формалдехид
Жива
Алуминиумски соединенија
Фенол
Боракс (отров за мравки)
Глицерин
Антифриз

Плус отрови кои се мешаат со човечка крв:
Животински органи
Ткиво и крв (мајмуни, крава, кокошка, свиња, кучиња, мртов човечки фетус и т.н.)

Отровни животински вируси
Како SV40 кој предизвикува рак кај луѓето
Големи протеини
Мутирани (по опасни) човечки вируси во високи дози
Бактериски ендотоксини
Антибиотици
Бактерии
Генетски модифицирана мувла
Латекс
ДНК од животински бактерии и вируси кои кога се инјектирани може да се надоврзат на ДНК на примателот

Дали некогаш се прашувате што прават со абортираните бебиња?
Вакцинацијата често го спречува развојот на имунитетот и како резултат имаме повторувачки болести

Вакцинацијата преку затапување на имунитетот и директно е основа за многу болести како:
Енкефалитис и менингит
Тешки инфекции
Повторувачки настински
Алергии
Проблеми со цревата
Аутизам
АДД и хиперактивност
Дислексија
Проблеми со говорот и однесувањето (социјализацијата)
Слепило
Глувост

И уште многу многу проблеми, а најголем е она кое го оставаат вакцинираните на следното поколение, затоа што некои проблеми се пренесуваат на следните поколенија и за нив се уште по страшни
Ова и уште кога видов дека на децата во градинките во млекото ќе им ставаат отров за глувци, пардон „флуорирање“. Гневен сум, гневен многу не затоа што ме прават будала, туку затоа што многумина мои сограѓани им веруваат.


Некои корисни линкови:

http://www.naturalnews.com/report_HPV_Vaccine_0.html
http://endofmen.wordpress.com/2007/12/21/hpv-vaccine-hoax-exposed/

izvor 
ПОЗДРАВИ И ЧЕСТИТКИ !!!
Во нашиот град пристигна GARDASIL (или како и да се вика), вакцината за HPV.
Не, не е грешка, вакцина за HPV. ФДА  Food Drug Administration уште пред 2003 година знае дека HPV вирусот не е одговорен за појава на рак на матка и дека тој е најчесто една многу блага инфекција која и не треба да се лекува, а може да исчезне со зголемување на имунитетот и со одбегнување на стресни ситуации.
Исто така е потврдено дека кај 44,6 % од жените кои примиле вакцина се појавува рак на матка.
Дека има најмалку 5 смртни случаи иако не е раширена употребата на вакцината како и преку 3500 несакани ефекти.
Дека ако се вакцинира девојка или жена која веќе има HPV опасноста да добие рак на матка е многу по голема.
Никој не кажува колкаво е дејството, дали е трајно или не, затоа што секоја вакцина има времетраење.
Не се знаат долгорочните позитивни и негативни ефекти затоа што не е користена подолго.
Прашувам вака не образован и прост:
„ЗОШТО ТОЛКУ БРЗАТЕ ДА ЈА ПРИМЕНИТЕ КОГА И ПОНАПРЕДНИ, ПОБОГАТИ И ЗДРАВСТВА СО МНОГУ ПО НАПРЕДНО ЗДРАВСТВО ОД НАШЕТО ЈА НЕМААТ УСВОЕНО?“
А?
А?

Кој е најтемниот ноќен кошмар на фармацијата:
„Здрав и умрен човек“
Сите останати се нивни клиенти.
Колку повеќе клиенти, толку повеќе профит.
Дали на фармацијата и се исплати да најде лек на пример за реума? Ако го најде и ако го примени ништо од нивниот бизнис.
Во старо време лугето се жигосувале, во поново во конц. Логорите им ставаа бројчиња, а денес ги вакацинираат или клонираат со разни животински форми не соодветни на луѓето. Така си обезбедуваат муштерија за цел живот.
Дали некој на земјинава топка може да го убие американскиот претседател Џорџ Буш и да не одговара за тоа дело. Тоа го може само неговиот лекар, а тоа што ќе се држи за процедурите ќе биде доволно да не одговара. Процедурите се направени да се симне одговорноста на лекарите за нивните грешки во лекувањето. Процедурите се грешки но прифатени од естаблишментот и тука нема мрдање. На докторите им е забрането со закон да лекуваат луѓе, тие може само да третираат органи или болести. Ако во државата Њу Јорк некој медицински доктор му препорача на пациентот да земе некој народен лек или лек од билки, лекарската комора веднаш го праќа на психијатар и голема е веројатноста дека ќе ја изгуби лиценцата. Ако пак тоа го направи во државата Калифорнија веднаш ја губи лиценцата.
Во филмот К-пакс психијатарот му се заканува на вонземјанинот затоа што овој ги лекува луѓето затоа што му ја зема неговата работа. Вонземјанинот го прашува а ако ти треба да ги лекуваш дали до сега си излекувал некого?
Процедурите ги прави фармацијата и нив ги штити Codex Alimentarius. Тоа е закон со кој фармацијата се штити дури и тогаш кога во Африка ќе дава неколку години вакцина против СИДА, а после таа иста фирма и тоа калибар во фармацијата Мерк изјавува дека вакцината за СИДА не само што не е ефикасна туку предизвикува СИДА. Какво безобразие кога и малите деца знаат дека вирусот на СИДА не е изолиран по процедурите на вирусологијата па како тогаш може да се направи вакцина.
Тоа ме потсетува на грипот. Како може јас да знам како ќе мутира вирусот на грип за идната година, затоа што секоја година е со различен код. Не ја прашуваат баба Ванга затоа што не е меѓу живите, а и тие немаат потреба да спаднат на такви ненаучни гранки, само со сигурност знаат кој вирус ќе биде идната година, веројатно затоа што сами можеби го пуштаат.
Патем во вакцината за грип има:
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Ембриони од јајца од кокошка
<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Жив вирус од грип (овогодишен се разбира)
<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Формал дехид (формалин) за да го козервира вирусот.
<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Етер
<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Детергент
<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Жива
<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->Молитва следната година да биде овој вирус
<!--[if !supportLists]-->8.      <!--[endif]-->Пропаганда на тв да се вакцинираат со ширење на лага колку луѓе умираат годишно од грип (бројката е зголемена за повеќе стотина пати и не се кажува дека 90% од нив се луѓе над 65 години, па тие најчесто и не умираат од грип туку од слабост на целиот организам или од некоја друга болест)

А, да поставам едно ептен глупаво прашање? Дали некој води евиденција на жртвите од вакцинацијата?
Да не се трудите веднаш ќе ви одговори Др Феда: Најн немат никакви последици од вакцинацијата, напротив, додатоците како жива, формалдехид, антифриз, СВ40 (вирус на рак) само го прават нашиот организам уште по снажен, па ако некој пукне тогаш тоа е од сила а не од труење.
Може уште едно глупаво прашање? Зошто се вакцинираат само децата а возрасните само за грип, при епидемии и кога одиме во ендемско место, т.е. место каде вообичаено ја има таа болест, а ниедна вакцина не е со трајна заштита?
Др. Феда одговара паметно: Ние бизнисмените сме хумани и затоа сакаме да ги заштитиме најмладите. Ние се потресуваме кога ке видиме некое дете болно од полио (детска парализа)
Драги Др. Феда. Вас ве интересираат само парите и тие сте ги издигнале во ранг на Божество и единствен Бог во кој верувате вие се парите. Единствена цел која ви е пред очи се пари и уште повеќе пари. Дали знаете дека проклет е оној кој се богати од маката на луѓето.
Вакцините се даваат на децата затоа што нивниот имун систем не е развиен и затоа што нема најчесто да одговори бурно кога се заразува, пардон вакцинира. Безобразието оди до таму што наеднаш се заразуваат децата со три болести како ДИТЕПЕР, дифтерија тетанус пертусис. Воопшто не е битно тоа дека детето нема шанса да се разболи од дифтерија затоа што таа болест се јавува во мизерни услови на живот, а одамна ја нема на Земјината топка, барем не таму каде што ги вакцинираат децата. Веројатноста бебето да се зарази со Тетанус исто така неверојатно мала, возрасните може повеќе да се заразат, затоа кај нив се дава во војската. Пертусис е црна кашлица, таа кај нас ја нема веќе можеби поради вакцината, но заштитата не е трајна и може да се разболи детето кога ќе стане возрасен. Значи ја нема а не е исчистена со вакцината. Еден детски лекар, светски признат онколог од Белград со име Петар Ивановски кажува дека прераното вакцинирање од ДИТЕПЕР може да предизвика леукемија кај децата.
Франција ја повлекува вакцинацијата на Хепатит Б во 1998 затоа што се поврзува со појава на имунолошки и невролошки пореметувања, а Македонија ја воведува 2005 или 2006, супер па ние сме многу по паметни и побогати од французите.
Во Германија вакцинацијата не е обврзана. Тие или помалку се грижат за своите блиски, или се многу по глупи од нас, а можеби е тоа затоа што се многу по сиромашни.
„Најголемата лага било кога искажана е дека вакцините се безбедни и ефектни“ Др Лен Хоровиц
„Една лага ако ја повторуваш доволно долго, луѓето ќе веруваат во неа“  Адоф Хитлер
„Ние не сме ја изгубиле вербата во Бог, туку само сме ја пренеле на медицинските професионалци“  Џорџ Бернард Шо

Тоа приказните за мали деца дека благодарение на вакцинацијата исчезнале некои болести е рамна на тоа дека заради загриженост за здравјето на нашите најблиски треба и мора да ги вакцинираме. Имено само некаде 10 % од светската популација се вакцинира.
Најголем број од болестите со кои се вакцинираат децата
се исчезнати,
се појавиле некогаш и исчезнале,
не се ендемски поткрепени
содржат многу поопасни вируси и состојки од болеста за која треба да ги заштитат
се ставаат на сите без оглед на тоа што некои деца не би смееле да ги примат заради претходни болести кои може да направат уште поголема штета.
Што содржат вакцините:
Формалдехид
Жива
Алуминиумски соединенија
Фенол
Боракс (отров за мравки)
Глицерин
Антифриз

Плус отрови кои се мешаат со човечка крв:
Животински органи
Ткиво и крв (мајмуни, крава, кокошка, свиња, кучиња, мртов човечки фетус и т.н.)

Отровни животински вируси
Како SV40 кој предизвикува рак кај луѓето
Големи протеини
Мутирани (по опасни) човечки вируси во високи дози
Бактериски ендотоксини
Антибиотици
Бактерии
Генетски модифицирана мувла
Латекс
ДНК од животински бактерии и вируси кои кога се инјектирани може да се надоврзат на ДНК на примателот

Дали некогаш се прашувате што прават со абортираните бебиња?
Вакцинацијата често го спречува развојот на имунитетот и како резултат имаме повторувачки болести

Вакцинацијата преку затапување на имунитетот и директно е основа за многу болести како:
Енкефалитис и менингит
Тешки инфекции
Повторувачки настински
Алергии
Проблеми со цревата
Аутизам
АДД и хиперактивност
Дислексија
Проблеми со говорот и однесувањето (социјализацијата)
Слепило
Глувост

И уште многу многу проблеми, а најголем е она кое го оставаат вакцинираните на следното поколение, затоа што некои проблеми се пренесуваат на следните поколенија и за нив се уште по страшни
Ова и уште кога видов дека на децата во градинките во млекото ќе им ставаат отров за глувци, пардон „флуорирање“. Гневен сум, гневен многу не затоа што ме прават будала, туку затоа што многумина мои сограѓани им веруваат.


Некои корисни линкови:

http://www.naturalnews.com/report_HPV_Vaccine_0.html
http://endofmen.wordpress.com/2007/12/21/hpv-vaccine-hoax-exposed/< Поракaта ја уредил bucko 1 -- 6.5.2010 15:02:01 >

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 120
   RE: деца со аутизам
6.5.2010 15:04:20   
bucko 1
izgleda kiksnav mesto izvor na porakata staviv dupla poraka eve go
izvorot
http://www.eden.com.mk/health/137-vaccine.html

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 121
   RE: деца со аутизам
6.5.2010 15:35:22   
Medo
Децата со аутизам корстат различна тастатура за да комуницираат со своите семејства и својот свет Сајенс Дејли (Science Daily) (01.09.2009)   Аутизмот може да постави ѕид од слаба комуникација меѓу оние што се справуваат со него и нивните семејства. Додека обичниот компјутер може да помогне во надминувањето на раздалеченоста, сложеноста на тастатурата и тоа што таа го одзема вниманието може да биде ненадминлива пречка. Користејќи уникатна тастатура со само две „копчиња“ и наставна програма за романи, наставниците со проектот Сино небо им даваатна децата со аутизам можност да комуницираат и да го истражуваат он-лајн светот. Во сржта на проектот се наоѓа направа наречена Орбитач (OrbiTouch). Човекот кој стои зад ова, Пит Мекалиндон, инжињер во Блуорб во Мејтленд, Флорида, го зачнал концептот за Орбитач пред повеќе од една декада како начин да се спречи синдромот на карпалниот тунел и да овозможи комјутерски пристап за луѓето со ограничена употреба на прстите или пак оние што воопшто не ги употребуваат прстите.
Развиен со помош на две награди за истражување и иновации за мали претпријатија (9661259 и 9801506) на Националната научна фондација (ННФ), концептот за претставување на ударите на тастатурата со две движења било од клучно значење за дизајнот од самиот почеток. „Доколку не сте способни ефективно да ги користите тастатурата и маусот или пак, воопшто не можете да ги користите поради физички недостаток, какви ви се шансите да користите компјутер?“ прашува Мекалиндон. „Орбитач е дизајниран да ги поврзе луѓето со физички недостатоци или развојни проблеми со нивните компјутери.“
Наставната програма на проектот Сино небо се базира на функциите на Орбитач, што му овозможува на корисникот да внесува букви, симболи и какви било други команди преку независно манипулирање со две рачки во форма на компјутерско глувче движејќи ги напред, назад, дијагонално и странично. За лицата со синдром на карпалниот тунел, како и за други болести на раце и прсти, движењата за да се придвижи Орбитач се далеку поблаги отколку оние потребни за користење тастатура. Кај проектот Сино небо, хардверот соодветствува со наставните планови, наставните помагала како што се игрите и алатките за оценување. Направата со две рачки е идеална за лицата со аутизам бидејќи помалку збунува отколку тастатурата и не бара употреба на прсти. Освен тоа, се создаваат различни комбинации на букви и броеви што соодветствуваат со боите назначени на двете рачки, така што наставната програма многу потсетува на игра. Наставниците ги насочуваат учениците и го набљудуваат нивниот напредок, а со тоа им помагаат на децата подобро да комуницираат со нивните семејства. Додека примарната цел на проектот Сино небо е да им помогне на лицата со аутизам да развијат подобри социјални вештини, Мекалиндон, исто така, работи со партнерите за да почне да го интергира стандардниот курс во програмата. „Го гледав Пит Мекалиндон како расте и се менува во последнава декада“, рече Сара Нерлов, сегашен директор на програмата за партнерите на ННФ за програмата за иновации. „Тој го искористи концептот што го разви како истражување за дисертација, а со користење на своите вештини како инжињер кој работи на приближување на работите кон лицата со ограничувања, го претвори во многу креативна направа што им помага на лицата со инвалидитет. Еволуцијата на оваа технологија во генијална адаптација е резултатот од неговата вештина и упорност. Оваа адаптација ја претвора во постојан напор неговата цел да им помогне на лицата со инвалидитет.“ Мекалиндон продолжува да работи со неговите колеги во потрага по апликации за неговиот пристап. Неговата најскорешна работа вклучува примена на системот кај контролорите за видео игри, со што им овозможува на илјадници онлајн играчи за се збогуваат со нивните тастатури преку употреба на софтверот на Блуорб Свичблејд (Switchblade). Пристапот за игри значително се популаризира минатата година кога беше промовиран заедно со една од најголемите онлајн игри за повеќе играчи во светот.  

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 122
   RE: деца со аутизам
11.5.2010 9:56:17   
bucko 1
eve go tekstot tanja sto go prevede

Децата со аутистични особини остануваат недијагностицирани

ScienceDaily (April, 12, 2010) Постои значително зголемување на инциденцата на аутизам во последните 20 години.  Додека луѓето сеуште имаат различни ставови околу тоа кои се причините (средина, вакцини, возраст на мајката,  подобра дијагностика, поголема свесност и т.н.) сеуште има многу деца со аутистични особини кои никогаш не се дијагностицирани клинички. Поради тоа овие деца не  ја добиваат помошта што им е потребна од едукативните и здравствените сервиси.  Овие недијагностицирани деца беа вклучени  во неодамнешни студии за проценка на бројот на деца кои имаат autism spectrum disorder (ASD  што ги вклучува аутзмот и Аспергеровиот синдром). Овие студии процениле дека едно од  сто деца има АЅD. Во студија објавена во неодамнешно издание на Journal of Child Psychology and Psychiatry стои дека голем број од недијагностицираните деца покажуваат аутстични симптоми како повторувачко однесување,  слаба социјална интеракција и тешкотии во комуникацијата. Овие особини биле на ниво споредливо со особините што ги прикажуваат децата со веќе поставена дијагноза (сите деца биле на возраст меѓу 1 и 12 години) но овие деца не добивале посебна подршка во училиштата и здравствените центри. Главниот истражувач на студијата Ginny Russell заклучува: „Диагнозата на АSD е клучна за да дојде до интервенција од страна на школскиот систем и здравствените програми. Можеби овие ресурси би требало да бидат продолжени и достапни и за децата кои покажуваат аутистични симптоми но остануваат без дијагноза. Russell укажува и на тоа дека студијата исто така покажала полова склоност во дијагностицирање на децата со АСД- кај машките деца повообичаено се поставува дијагнозата отколку кај женските дури и кога покажуваат еднакви сериозни симптоми.  Двојниот Пристап (Dual Approach) дава попрецизна слика на аутистичкиот мозок

ScienceDaily (April, 22, 2010) Нова студија, прва од таков вид, комбинира две комплементарни аналитички техники, за да обезбеди подетална и попрецизна слика на неуроанатомијата на аутистичниот мозок. Студијата објавена во априлското издание на списанието Human Brain Mapping била спроведена од истражувачи од Неуролошкиот Институт и Болница во Монтреал – Тhe Neuro, McGill Универзитетот и Universite de Montreal. Откритијата обезбедија увид во аутизмот и можните маркери на болеста за употреба во раната терапија и терапевтските стратегии. Аутизмот е комплексно пореметување кое погодува 1 од 166 луѓе. Индивидуите со оваа болест покажуваат тешкотии во социјалната интеракција, комуникацијата и навики што се повторуваат а тоа може да доведе до изолација и емоционални проблеми. Тие може да имаат исто така и некоја пренагласена способност особено во аудиолошката или визуелната перцепција. Целта на Тhe Neuro истражувачкиот тим беше да ги откријат неуроанатомските разлики користејки двојно-аналитички пристап, комбинирајки анализа на кортикалната густина (CT) и voxel-базирана морфометрија (VBM) за прв пат заедно и на исти учесници. Тимот проучувал група на млади возрасни со аутизам со просечна интелегенција и слични јазични способности. „Откритијата се значајни од функционална перспектива бидејки се најдени анатомски промени во мозочните регии комуникација и повторувачко однесување.“- вели Д-р Krista Hyde главниот научник учесник во студијата. „Ова е прв чекор во изнаоѓање на маркери кои ќе ни помогнат да ги поврземе структурните промени на мозокот со функционалните и бихејвиоралните карактеристики.“ Предноста во анализирањто на мозочната анатомија користејки CT и VMB е комплементарната природа на овие два метода, кои во комбинација овозможуваат директно мерење на кортикалната сива маса (регион во мозокот кој се состои главно од тела на нервни клетки). Комбинираниот метод исто така овозможува мерење на субкортикалната сива маса како и на белата маса (региони од мозокот составени главно од нервни влакна со миелинска обвивка која претставува заштитна обвивка која ги изолира нервните влакна. Промени во сивата маса биле најдени во регионите од кората на мозокот  одговорни за социјалните и комуникациските способности како и во регионите поврзани со навики кои се повторуваат и со емпатиските способности. Студијата исто така довела до сознание за зголемување на сивата маса во визуелниот и во примарниот аудиолошки кортекс кај луѓето со аутизам. „ Веруваме дека зголемената густина на визуелниот и аудиолошкиот  кортекс е поврзана со пренагласената визуелна и слушна перцепција кај аутистите“.

< Поракaта ја уредил Тања -- 11.5.2010 1:02:23 >


(Одговор на членот Medo)
Непосредна врска до пораките: 123
   RE: деца со аутизам
11.5.2010 15:10:23   
Тања РР
Прво директно снимање на mirror – невроните во човечкиот мозок

ScienceDaily (Apr. 13, 2010)
Mirror-невроните се според многумина она што не прави луѓе. Тоа се клетки во мозокот кои се активираат не само кога ние извршуваме некоја одредена активност туку и кога гледаме некој друг како ја извршува истата таа активност. Невроистражувачите веруваат дека токму тоа „mirroring„ (mirror = огледало) е механизмот преку кој ние можеме да насетиме што другите мислат и да сочувствуваме со нив. На тој начин ние можеме да  „почувствуваме“ нечија болка, да насетиме лажна насмевка или потсмев. Досега проблемот беше што немаше доказ дека ваквите неврони постојат, постоеше само сомнение и индиректни докази. Сега, во априлското издание на Current Biology, Dr. Itzhak Fried, професор по неврохирургија на UCLA и  Roy Mukamel, бихејвиористички истражувач заедно со нивните колеги за прв пат направија директни снимки на миррор невроните во човековиот мозок. Истражувачите снимиле клеточна активност, не само во моторните региони на мозокот каде што mirror- неврони се смета дека постојат, туку исто така и во региони кои се вклучени во видот  и  меморијата. Тие покажале исто така дека специфични подгрупи на мирор-клетките ја зголемуваат нината активност за време на извршување на одредена акција, но ја намалуваат својата активност кога акцијата била само набљудувана од субјектот. „Ние претпоставуваме дека намалената активност на овие клетки кога се набљудува едно дејство се случува со цел да се спречи набљудувачот автоматски да го повтори истото дејство.“ вели Mukamel водечкот автор на студијата. „Овие подгрупи на неврони исто така ни помагаат да го разликуваме дејствувањето на другите луѓе од нашите сопствени акции“. Истражувачите дошле до овие заклучоци работејки со 21 пациент третирани во Ronald Reagan UCLA Медицинскиот центар за епилепсија која не се контролира со лекови. На пациентите им биле имплантирани длабоки интракраниални електроди за да се идентификуваат жариштата од кои почнуваат епилептичните напади за евентуален хирушки третман на истите. Локализирањето на електродите било исклучиво за клинички цели а истражувачите со согласност на пациентит истите електроди ги искористиле и за сопствениот експеримент. Експериментот се состоел од три фази: фацијална експресија, посегнување по нешто и контролен експеримент. Активноста од вкупно 1177 неврони од 21 пациент била снимана и додека пациентите наблудувале и додела самите извршувале посегнување по нешто или изведување некоја гестикулација. Во фазата на опсервација пациентите  набљудувале разни активности презентирани на компјутер. Во активната фаза од учесниците било побарано да извршат активност презентирана визуелно со збор на екранот. Во контролниот експеримент истиот збор бил презентиран но на пациентит им било речено да не ја извршуваат акцијата. Истражувачите откриле дека невроните се вклучувале и во двата случаи, кога индивидуата ја извршува и кога ја набљудува задачата. Миррор невроните кои го давале одговорот биле најдени во средниот фронтален кортекс и средниот темпорален кортекс, две подрачја од кората на мозокот каде претходно не биле снимени дури ни кај мајмуни. Овие нови откритија покажуваат дека mirror невроните се локализирани во повеќе подрачја отколку што претходно се веруваше.  Овие различни подрачја укажуваат на различни функции- во случајот- средната фронтална зона за селекција на движења, и средната темпорална кора за меморија. Откритијата исто така укажуваат на тоа дека миррор невроните овозможуваат комплексно пресликување на акциите од другите луѓе и на тоа дека пресликувањето (mirroring) e нервен механизам преку кој дејствата, намерите и чувствата на другите луѓе можат да бидат разбрани. Студијата покренува сомневање дека пореметувањето на функцијата на овие mirror клетки можно е да е поврзана со аутизмот, болест каде клиничките знаци вклучуваат потешкотии со вербалната и невербалната комуникација, имитирањето и сочувствувањето со другите. Од тука подоброто разбирање на оваа проблематика може да помогне во развојот на стратегија за третман на аутизмот.

< Поракaта ја уредил Тања -- 11.5.2010 15:11:03 >


_____________________________

There are two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as if everything is."......А.А

(Одговор на членот bucko 1)
Непосредна врска до пораките: 124
   RE: деца со аутизам
14.5.2010 20:47:41   
bucko 1
eve nesto koe ostava golema sumnja na toa dali vakcinite stvarno se bezopasni

кликни овде

< Поракaта ја уредил nadica -- 15.5.2010 16:23:28 >

(Одговор на членот Тања РР)
Непосредна врска до пораките: 125
Страница:   <<   < Претходна страница  3 4 [5] 6 7   Следна страница >   >>
Страница: <<   < Претходна страница  3 4 [5] 6 7   Следна страница >   >>
Оди на:


Анкета

baby name
julimarti

blagodaram za pomosta

andrea (34%)

nikol (13%)

gabriela (4%)

tamara (13%)

izabela (21%)

viktoria (16%)


Број на сите гласови: 219

Фала на гласовите. Гласавте веќе на сите актуелни анкети. Можеш да направиш своја анкета!